Ośrodek Leczenia Terapii I Rehabilitacji Uzależnień w Zbicku, w Graczach, Schronisko dla Osób Bezdomnych w Kędzierzynie Koźlu, Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Zopowych realizuje projekt „Ku przyszłości ” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem  projektu jest realizacja Kompleksowego programu  aktywizacji społeczno-zawodowej realizującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym. Rodzaj wsparcia: pozostały zakres wsparcia. Projekt stanowi odpowiedź na niedostateczną, niezindywidualizowaną i nietrafną ofertę aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są podopiecznymi Stowarzyszenia Monar w województwie opolskim . Grupę   docelową stanowi 180 os. uzależnionych, bezdomnych, ubogich, korzystających ze wsparcia placówek Monaru w Graczach, Kędzierzynie Koźlu, Zbicku i Zopowych , które bez aktywizacji społeczno-zawodowej (w momencie powrotu  do społeczeństwa po okresie destrukcji), w  większości powróciliby do wcześniejszego, destrukcyjnego sposobu życia.

Projekt charakteryzuje:

Indywidualne i podmiotowe podejście do uczestników poprzez wyznaczenie dla każdego Indywidualnej Ścieżki Reintegracji określającej charakter adresowanego wsparcia, przy  czym uczestnik bierze aktywny udział w jej opracowywaniu i ma wpływ na charakter oferowanego wsparcia.

Kompleksowość wsparcia obejmująca obszar społeczny, zawodowy, edukacyjny i osobisty objęcie uczestników indywidualną  opieką terapeutyczną.

Podejście preferujące rozwój osobisty, zwiększanie i odkrywania własnego potencjału i atrakcyjności osobistej, interpersonalnej i społecznej zamiast ogniskowania uwagi na wyrównywaniu deficytów i braków.

Udział  w projekcie  każdego  uczestnika  rozpocznie   się diagnozą i wspólnym z opracowaniem  Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

Projekt oferuje  następujące formy  wsparcia:  indywidualne i grupowe wsparcie opiekuna/terapeuty indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy warsztaty zwiększające kompetencje społeczne szkolenia i kursy zawodowe zwiększające kompetencje  i kwalifikacje zawodowe staże zajęcia indywidualne wyrównujące braki edukacyjne.

 

Adres do kontaktu: kuprzyszlosci@monar.org

Osoba kontaktowa : Krzysztof Stankiewicz

Telefon : 731-56-16-60

Więcej na stronie projektu.